Privacybeleid

Privacyreglement Eefs Little Store

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in
enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene
Verordening Gegevensbescherming).

1. Toelichting op het Reglement

Eefs Little Store mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De
Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze
wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt.
Op grond van deze wet heeft Eefs Little Store de plicht om haar klanten:

• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door
Eefs Little Store worden verwerkt;
• te melden wie de gegevens kunnen inzien;
• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Eefs Little Store vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Eefs Little Store in dit Reglement
een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik
daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Eefs Little Store expliciet om uw
toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Eefs Little Store gebruikt en het doel van het gebruik

Eefs Little Store verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Eefs
Little Storeof via het contactformulier contact met ons opneemt. Eefs Little Store verzamelt uw
naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Deze gegevens stellen ons in staat om:

• de overeenkomst die klanten met Eefs Little Store sluiten financieel en administratief te
kunnen afhandelen;
• onze dienstverlening te kunnen leveren;
• klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
• om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Eefs Little Store verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Eefs
Little Store-organisatie, tenzij:

• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Eefs Little Store met u
heeft gesloten;
• u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

• Eefs Little Store verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit
houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel
waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze
overeenkomstig de wet en dit Reglement.
• uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Eefs
Little Store worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw
persoonsgegevens worden door Eefs Little Store beveiligd tegen onbevoegde
toegang. De beveiliging bestaat:
• uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor
Eefs Little Store om in te loggen in het digitale systeem.
• de personen werkzaam voor Eefs Little Store hebben een geheimhoudingsplicht ten
aanzien van alle aan Eefs Little Store verstrekte persoonsgegevens;
• Eefs Little Store heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte
systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
• uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een
goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Eefs Little Store hanteert een
termijn van twee jaar na de laatste bestelling, waarna de gegevens vernietigd
worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Eefs
Little Store zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene

• recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u
verwerkt worden en met welk doel;
• inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy
van een ander daardoor niet wordt geschaad;
• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig
mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke)
verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als
het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de
gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
• het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van
uw gegevens te verzetten;
• het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard
worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
• het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een
geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door
menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op
eefslittlestore@kpnmail.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd
waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor
anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Eefs Little
Store.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u
contact met Eefs Little Store opnemen en probeert Eefs Little Store er samen met u uit te
komen.

6. Gebruikersnaam en wachtwoord

U kunt op mijn site een account aanmaken. De gebruikersnaam daarvan is gekoppeld aan een wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan ervan uit dat een persoon die zich aanmeldt met uw gebruikersnaam en wachtwoord bevoegd is tot het gebruik daarvan. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen zodat wij maatregelen kunnen nemen.

7. Copyright
Al mijn afbeeldingen, lettertypes en designs zijn via licentie beschermd en het is dan ook verboden deze te kopiëren of anderszins commercieel te gebruiken.

Indien u teksten of afbeeldingen aanlevert, garandeert u dat u alle rechten bezit op deze teksten en afbeeldingen. Daarbij garandeert u dus Eefs Little Store volledig bevoegd te zijn om de koopovereenkomst aan te gaan. U vrijwaart Eefs Little Store van aanspraken van derden, indien blijkt dat u niet bevoegd bent de overeenkomst aan te gaan, dan wel dat blijkt dat u geen rechthebbende bent. U als klant kent aan Eefs Little Store een overdraagbaar, niet-exclusief gebruiksrecht toe ten aanzien van de teksten en afbeeldingen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact
met ons opnemen.

Uiteraard zal Eefs Little Store ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens
vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Eefs Little Store.
Privacyreglement Eefs Little Store versie mei 2018

 

error: Kopiëren van teksten en/of foto\\\'s is niet toegestaan.